☰ Menu
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Koninie

Środa 07.12.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Prowadzenie i aktualizacja bazy danych ewidencji gruntów i budynków

Prowadzenie i aktualizacja bazy danych ewidencji gruntów i budynków
 
Wymagane dokumenty: 
Osoba zainteresowana powinna złożyć wniosek o zmianę danych w operacie ewidencji gruntów i budynków (wniosek poniżej), lub przedłożyć jeden z podanych dokumentów:
- akt notarialny,
- decyzje administracyjne
- zawiadomienia z Wydziału Ksiąg Wieczystych
- postanowienia z Sądu
- wykazy zmian gruntowych
- umowy dzierżawne (przy rejestrowaniu umów dzierżaw dokument jest wymagany)
 
Opłaty:
W tej sprawie opłat nie pobiera się
 
Miejsce złożenia dokumentów i jednostka odpowiedzialna:
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Koninie
ul. płk. Witolda Sztarka 1,62-500 Konin
tel. (63) 218-66-20
pokój nr 5
 
Pracownia ewidencji gruntów i budynków pokój 110 tel.(63) 218-66-12 oraz pokój 112, tel. (63) 218-66-10

Termin załatwienia sprawy:
Zgodnie z Kodeksem Postępowania Administracyjnego
 
Tryb odwoławczy:
Brak trybu odwoławczego.
Druki: Zgłoszenie zmian do EGiB.pdf   
 
Podstawa prawna:
 • ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne(Dz.U. z 2017 r. poz.2101),
 • ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej  (Dz.U.z 2006r. Nr 225 poz.1635),
 • ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – o ochronie danych osobowych ( Dz.U. z 2002 r. Nr 101,poz.926 z późn. zm.)
 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. –Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98 poz.1071),
 • Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej ( Dz.U. 2010 nr 76 poz. 489)
 • rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2016 r. ,poz. 1034),
 • Ustawa z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników ( Dz. U. z 2016 r., poz.277)

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej z siedzibą w Koninie przy ul. płk. Witolda Sztarka 1 reprezentowany przez Dyrektora – Zofię Maślak , dalej zwaną „Administratorem”.
 2. Dane kontaktowe Inspektora ochrony danych osobowych: Joanna Piasecka, j.piasecka@podgik.konin.pl.

Administrator informuje, iż:

 1. Dane osobowe Podopiecznych Administratora są przetwarzane, w szczególności w celu:

- prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym ewidencji gruntów i budynków, gleboznawczej klasyfikacji gruntów i geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu;

- koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu;

- zakładanie osnów szczegółowych;

- przeprowadzanie powszechnej taksacji nieruchomości oraz opracowywanie i prowadzenie map i tabel taksacyjnych dotyczących nieruchomości;

- ochrona znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych;

- tworzenie, prowadzenie i udostępnianie baz danych ewidencji gruntów i budynków (katastru nieruchomości), geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, rejestru cen i wartości nieruchomości, szczegółowych osnów geodezyjnych, obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500 - 1:5000;

- tworzenie, prowadzenie i udostępnianie standardowych opracowań kartograficznych w skalach: 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000 na podstawie danych zawartych w bazach danych, o których mowa w art. 4 ust.1a i 1b ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, którymi są mapy ewidencyjne i mapy zasadnicze.

 1. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych – art. 6 ust. 1 pkt c RODO[1] w zw. z:

- ustawą z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U.2017. 2101 t.j. z dnia 2017.11.14 z późn. zm.),

- ustawą z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów leśnych (Dz.U.2017.1161 t.j. z dnia 2017.06.19 z późn. zm.),

- ustawą z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U.2016.1870 z późn. zm.),

- ustawą z dnia z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2017.1257 t.j. z dnia 2017.06.27 z późn. zm.).

 1. Informacja o odbiorcach danych osobowych:

Państwa dane osobowe mogą być przekazywane do:

- firmy dostarczającej oprogramowanie geodezyjne i kartograficzne,

- zewnętrznej firmy informatycznej obsługującej PODGIK w Koninie,

- obsługi prawnej PODGIK w Koninie,

- klientów PODGIK w Koninie, m.in. geodetów i projektantów.

 1. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
 2. Okres przez który Państwa dane osobowe będą przechowywane:  okres niezbędny, wynikający z przepisów prawa.
 3. Informujemy, iż mają Państwo prawo do:
 1. dostępu do Państwa danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
 2. wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 3. pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania Państwa danych ze względu na Państwa szczególną sytuację;
 4. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych, gdy Administrator zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania Państwa danych osobowych innemu administratorowi danych;
 5. uzyskania wyczerpującej informacji dotyczącej:
  1. występowania Państwa danych w zbiorach Administratora oraz adresie jego siedziby,
  2. celu, zakresu i sposobu przetwarzania danych zawartych w takim zbiorze;
  3. stanu od kiedy przetwarza się Państwa dane w zbiorze;
  4. ewentualnym źródle pozyskania danych;
  5. udostępniania Państwa danych, a w szczególności informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane te są udostępniane.
 1. Informujemy, iż:
  1. podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe. 
  2. Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 

 


[1] RODO - ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 

Wytworzył:
Marek Nowacki
(2014-11-14)
Udostępnił:
Nowacki Marek
(2014-11-14 12:28:22)
Ostatnio zmodyfikował:
Siwiński Andrzej
(2022-01-27 08:00:54)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 113571