Strona główna

 

_______________________________________________________________________________________________________________________________

 

UPRZEJMIE INFORMUJEMY, ŻE OD 17.01.2022 KASA JEST NIECZYNNA

 

_______________________________________________________________________________________________________________


SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO KORZYSTANIA Z GEOPORTALU

 

                                   geoportal2

 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________
 
 
 
Załatwianie spraw w PODGiK w Koninie:
 
 
Sprzedaż wypisów i wyrysów - pokój 5 (parter), tel.  63 218 66 17,
 
 
Wprowadzanie zmian w EGiB - pokój 110, tel. 63 218 66 10 lub 63 218 66 12,
 
Zgłaszanie prac geodezyjnych i kartograficznych- pokój 7 (parter), tel. 63 218 66 18,
 
Weryfikacja zbiorów danych i innych materiałów stanowiących wyniki prac geodezyjnych i kartograficznych - pokój 10, tel. 63 218 66 15,
 
Prowadzenie narad koordynacyjnych  dotyczących usytuowania sieci uzbrojenia terenu - pokój 104, tel. 63 218 66 06,
 
Pracownia mapy numerycznej - wprowadzanie operatów technicznych - pokój 103, tel. 63 218 66 05 lub 63 218 66 19
 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Klauzula informacyjna dla interesantów Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Koninie

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:

Administratorem Państwa danych osobowych jest Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej z siedzibą w Koninie przy ul. płk. Witolda Sztarka 1 reprezentowany przez Dyrektora – Grażynę Nowacką, dalej zwaną „Administratorem”, e-mail: geodezja@podgik.konin.pl.

Dane kontaktowe Inspektora ochrony danych osobowych: Patrycja Chmielarska, e-mail: p.chmielarska@podgik.konin.pl.

Dane osobowe Podopiecznych Administratora są przetwarzane, w szczególności w celu:
- prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym ewidencji gruntów i budynków,

gleboznawczej klasyfikacji gruntów i geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu;
- koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu;
- zakładanie osnów szczegółowych;
- przeprowadzanie powszechnej taksacji nieruchomości oraz opracowywanie i prowadzenie map i tabel

taksacyjnych dotyczących nieruchomości;
- ochrona znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych;
- tworzenie, prowadzenie i udostępnianie baz danych ewidencji gruntów i budynków (katastru nieruchomości),

geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, rejestru cen i wartości nieruchomości, szczegółowych osnów geodezyjnych, obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500 - 1:5000;

- tworzenie, prowadzenie i udostępnianie standardowych opracowań kartograficznych w skalach: 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000 na podstawie danych zawartych w bazach danych, o których mowa w art. 4 ust.1a i 1b ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne, którymi są mapy ewidencyjne i mapy zasadnicze.

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych – art. 6 ust. 1 pkt c RODO w związku z:
- ustawą z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2023 r., poz. 1752),
- ustawą z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz.U. z 2024r., poz.82),
- ustawą z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023r., poz. 1270),
- ustawą z dnia z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2024r, poz. 572).

Informacja o odbiorcach danych osobowych:

 1. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane do:

  - firmy dostarczającej oprogramowanie geodezyjne i kartograficzne,
  - zewnętrznej firmy informatycznej obsługującej PODGIK w Koninie, - obsługi prawnej PODGIK w Koninie,
  - klientów PODGIK w Koninie, m.in. geodetów i projektantów.

 2. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

 3. Okres przez który Państwa dane osobowe będą przechowywane: okres niezbędny do realizacji wskazanego

  celu przetwarzania, w tym także obowiązku archiwizacyjnego, wynikającego z przepisów prawa.

 4. Informujemy, iż mają Państwo prawo do:

 5. dostępu do Państwa danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,

 6. wniesienia skargi do organu nadzorczego,

 7. pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania Państwa danych ze względu na Państwa szczególną sytuację;

 8. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych, gdy Administrator zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania Państwa danych osobowych innemu administratorowi danych;

 9. uzyskania wyczerpującej informacji dotyczącej:
  a) występowania Państwa danych w zbiorach Administratora oraz adresie jego siedziby, b) celu, zakresu i sposobu przetwarzania danych zawartych w takim zbiorze;
  c) stanu od kiedy przetwarza się Państwa dane w zbiorze;
  d) ewentualnym źródle pozyskania danych;

  e) udostępniania Państwa danych, a w szczególności informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców,

  którym dane te są udostępniane.

10. Informujemy, iż:

 1. a)  podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe.

 2. b)  Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 

 


 

Wytworzył:
Andrzej Siwiński
Udostępnił:
Nowacki Marek
(2014-10-09 14:20:42)
Ostatnio zmodyfikował:
Siwiński Andrzej
(2024-05-14 12:31:46)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki