Regulamin organizacyjny

UCHWAŁA NR  467 /2017

ZARZĄDU POWIATU KONIŃSKIEGO

z dnia  17  października 2017r.

 

w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Koninie

 

Na podstawie art.36 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym
(Dz.U.z 2016 r. poz. 814 z późn. zm.)  Zarząd Powiatu Konińskiego uchwala ,co następuje:

§ 1.

 

Uchwala się Regulamin Organizacyjny Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej
i Kartograficznej w Koninie, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Koninie

§ 3

Traci moc uchwała nr 491/2014 z dnia 17 września 2014r.  w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
w Koninie

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą regulaminu od dnia 1 stycznia 2018r.

 

 

 

 

Zarząd Powiatu:

 

 

1. Stanisław Bielik…………………………..

2. Władysław Kocaj…………………………

3. Marek Górczak……………………………

4. Halina Lenartowicz……………………….

5. Zenon Paszek…………………………….

 

 

 

 

Załącznik do uchwały nr 467/2017

Zarządu Powiatu Konińskiego z dnia 17 października 2017r.


REGULAMIN ORGANIZACYJNY  POWIATOWEGO OŚRODKA DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ W KONINIE

 

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

 

§ 1

Regulamin organizacyjny zwany dalej „regulaminem”, określa organizację i zakres działania Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Koninie (PODGiK) zwany dalej „Ośrodkiem”.

§ 2

Ośrodek działa na podstawie:

 1. Uchwały Rady Powiatu Konińskiego Nr XLII/238/10 z dnia 30 września 2010 roku
  w sprawie powołania jednostki budżetowej pod nazwą Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Koninie,
 2. Ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U.2016.1870 z późn. zm.),
 3. Ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U.2016.1629
  z późn. zm.),
 4. Statutu Ośrodka,
 5. Niniejszego regulaminu.

§ 3

Ośrodek jest jednostką budżetową Powiatu Konińskiego z siedzibą w Koninie ul. Andrzeja Benesza 1, 62-500 Konin, przy pomocy której Zarząd wykonuje zadania Powiatu.

 

Rozdział 2

Organizacja i zarządzanie

 

§ 4

 1. Bezpośrednim przełożonym pracowników Ośrodka jest Dyrektor.
 2. Dyrektor zapewnia funkcjonowanie skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej
  w kierowanej jednostce.
 3. Dyrektor kieruje pracami Ośrodka i ponosi odpowiedzialność za wykonanie zadań określonych w statucie Ośrodka i Regulaminie.
 4. W czasie nieobecności dyrektora, kierownictwo sprawuje pracownik posiadający pisemne upoważnienie dyrektora.
 5. W sprawach należących do kompetencji Starosty, dyrektor wykonuje zadania na podstawie upoważnień i pełnomocnictw udzielonych przez Starostę.
 6. Do wykonywania zadań, o których mowa w ust. 5 mogą być również upoważnieni pracownicy PODGiK.
 7. Pracowników Ośrodka zatrudnia, awansuje i zwalnia Dyrektor Ośrodka

 

Rozdział 3

Przedmiot działania Ośrodka

 

§ 5

Ośrodek jest jednostką organizacyjną Powiatu Konińskiego, do zakresu działania którego należy wykonywanie zadań związanych z gromadzeniem i prowadzeniem państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, kontrola opracowań przyjmowanych do zasobu, udostępnianie tego zasobu zainteresowanym jednostkom i osobom fizycznym,                      a w szczególności:

 1. Gromadzi, prowadzi i udostępniania dane z powiatowego zasobu geodezyjnego               i kartograficznego,
 2. Udziela informacji o posiadanym zasobie, sposobach jego wykorzystania
  i udostępniania,
 3. Wykonuje reprodukcję z dokumentów stanowiących powiatowy zasób geodezyjny, materiałów dostarczonych przez zleceniodawców oraz nalicza należności                      za ich wykonanie,
 4. Prowadzi tworzenie i udostępnianie standardowych opracowań kartograficznych,
 5. Zakłada i aktualizuje dla całego powiatu bazy danych o których mowa w art. 4 ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U.2016.1629 z późn. zm.),
 6. Prowadzi powiatową bazę danych wchodzącą w skład krajowego sytemu informacji        o terenie,
 7. Koordynuje usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu,
 8. Udostępnia zasób zainteresowanym jednostkom oraz osobom fizycznym w zakresie zasobu powiatowego,
 9. Przyjmuje i ewidencjonuje zgłoszenia robót geodezyjnych i kartograficznych,
 10. Weryfikuje opracowania geodezyjno-kartograficzne przyjmowane do zasobu,
 11. Koordynuje realizację robót dotyczących tego samego obszaru, zgłoszonych            przez różnych wykonawców robót,
 12. Prowadzi rejestr cen wartości nieruchomości,
 13. Wykonuje czynności techniczne związane z obsługą zbiorów danych ewidencji gruntów   i budynków oraz wydaje wypisy i wyrysy,
 14. Prowadzi i bieżąco aktualizuje bank osnów,
 15. Prowadzi sprawy związane z ochroną znaków geodezyjnych, grawimetrycznych               i magnetycznych,
 16. Przyjmuje zawiadomienia o zniszczeniu znaków geodezyjnych i budowli triangulacyjnych,
 17. Przekazuje właściwym jednostkom dokumenty geodezyjne i kartograficzne zgodnie         z obowiązującymi przepisami
 18. Ewidencjonuje, przechowuje i przetwarza dokumenty ilustrujące zasób,
 19. Ocenia stan zasobu i wnioskuje potrzebę wykonania prac wynikających z tej oceny,
 20. Tworzy i aktualizuje zasób zabezpieczający,
 21. Doskonali metody gromadzenia i wykorzystania zasobu poprzez wdrażanie nowych technik i technologii w uzgodnieniu z Geodetą Powiatowym,
 22. PODGiK współpracuje z organami i jednostkami organizacyjnymi realizującymi zadania  z zakresu: planowania gospodarczego, planowania przestrzennego, wymiaru podatków   i świadczeń, oznaczania nieruchomości w księgach wieczystych, statystyki publicznej, gospodarki nieruchomościami oraz ewidencji gospodarstw rolnych
  w dziedzinie współdziałania w zakresie utworzenia systemu dostępu i wymiany danych między ewidencją gruntów i budynków a ewidencjami i rejestrami publicznymi prowadzonymi przez te organy i jednostki organizacyjne, współpracuje z Szefem Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych w zakresie niezbędnym do realizacji jego zadań ustawowych.

 

Rozdział 4

 Struktura i zakres działania Dyrektora oraz samodzielnych stanowisk pracy

 

§ 6

 1. W PODGiK tworzy się komórki organizacyjne ,  w skład których wchodzą następujące samodzielne stanowiska pracy, oraz odrębne samodzielne stanowiska pracy – stosujące w oznaczeniu spraw symbole:
 1. Dyrektor Ośrodka- „D”,
 2. Stanowisko d/s kontroli, odbioru i ewidencji prac geodezyjnych lub kartograficznych – „OP”
 3. Pracownia mapy numerycznej i GESUT – „MN”
  • Stanowisko d/s mapy numerycznej i GESUT,
  • Stanowisko d/s koordynacji usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu,
 4. Pracownia zasobu geodezyjnego i kartograficznego – „Z”
 • Stanowisko d/s przygotowania materiałów do zgłoszonych prac geodezyjnych lub kartograficznych,,
 • Stanowisko d/s zasobu i obsługi kancelaryjnej wykonawców prac geodezyjnych lub kartograficznych,
 1. Pracownia ewidencji gruntów i budynków – „EGiB”
 • Stanowisko d/s ewidencji gruntów i budynków,
 1. Pracownia obsługi kancelaryjnej – „K”
 • Stanowisko d/s reprodukcji i udostępniania danych,
 • Stanowisko d/s obsługi kancelaryjnej,
 • Stanowisko do wydawania wypisów i wyrysów z bazy danych ewidencji gruntów i budynków,
 1. Pracownia finansowo-organizacyjna - -„FN”
 • Główny księgowy
 • Stanowisko d/s finansowo-księgowych
 • Stanowisko ds. organizacyjno-kadrowych,
 • Stanowisko ds. sekretariatu i archiwum zakładowego,

 W  Pracowniach nie tworzy się wyodrębnionych stanowisk kierowników komórki  organizacyjnej, za wyjątkiem  pracowni FN kierowanej przez Głównego Księgowego.  Dyrektor może powierzyć poszczególnym pracowników funkcje koordynacyjne w zakresie działania poszczególnej komórki .

 

 1. Do wspólnych zadań pracowników zatrudnionych na stanowiskach w poszczególnych komórkach organizacyjnych oraz  zatrudnionych na wyodrębnionych stanowiskach pracy,  
  w szczególności należy:
  1. przestrzeganie przepisów prawa, w szczególności aktów prawnych regulujących zadania PODGiK,
  2. przestrzeganie dyscypliny pracy oraz przepisów ustawy o ochronie informacji niejawnych oraz ustawy o ochronie danych osobowych,
  3. terminowe wykonywanie zadań zgodnie z przepisami prawa, w tym o postępowaniu egzekucyjnym,
  4. realizowanie zadań wynikających z zarządzeń i poleceń dyrektora,
  5. przygotowanie projektów uchwał dla Rady i Zarządu Powiatu związanych z zadaniami PODGiK oraz wykonywanie zadań z nich wynikających,
  6. prowadzenie postępowań administracyjnych i przygotowanie decyzji w indywidualnych sprawach,
  7. współpraca między komórkami organizacyjnymi w celu prawidłowego wykonania powierzonych zadań,
  8. przygotowanie informacji i materiałów dla dyrektora wynikających z wykonywania zadań,
  9. przygotowanie i aktualizowanie informacji w Biuletynie Informacji Publicznej, celem jego bieżącej aktualizacji,
  10. samodzielne, przejawiające inicjatywę wykonywanie swoich obowiązków służbowych,
  11. wykonywanie innych zadań zleconych przez dyrektora, zgodnie z przepisami prawa pracy.

 

 1. Do zakresu działania i odpowiedzialności Dyrektora Ośrodka należy w szczególności:
 1. kierowanie i nadzór nad całokształtem działań oraz inicjowanie i wprowadzanie rozwiązań organizacyjnych zapewniających właściwe funkcjonowanie Ośrodka,
 2. opracowywanie projektów zakresów czynności  pracowników, nadzór nad prawidłowym i terminowym wykonywaniem przez nich obowiązków służbowych określonych w zakresach czynności,
 3. współpraca z Geodetą Powiatowym i Wydziałami Starostwa,
 4. współdziałanie z organami Powiatu oraz powiatowymi jednostkami organizacyjnymi,
 5. wykonywanie zadań na podstawie upoważnień Zarządu i Starosty,
 6. nadzór nad przestrzeganiem przez pracowników dyscypliny pracy i przepisów              o ochronie informacji niejawnych oraz przepisów BHP,
 7. wydawanie wewnętrznych aktów normatywnych – zarządzeń,
 8. upoważnianie głównego księgowego oraz wyznaczonych pracowników do podpisywania w jego imieniu określonych pism i dokumentów,
 9. prowadzenie kontroli wewnętrznej w zakresie prowadzenia państwowego zasobu,
 10. planowanie budżetu PODGiK na dany rok i nadzór nad jego realizacją,
 11. podpisywanie dokumentów finansowo-rozliczeniowych pod względem merytorycznym,
 12. wykonywanie uprawnień pracodawcy w stosunku do pracowników tj. : przyjmowanie, awansowanie, nagradzanie, przenoszenie i zwalnianie pracowników, nakładanie kar dyscyplinarnych,
 13. kreowanie polityki kadrowej i płacowej,
 14. przydzielanie pracownikom zakresów czynności określających ich zadania, obowiązki, upoważnienia oraz zakres odpowiedzialności,
 15. organizowanie wewnętrznych narad i szkoleń pracowników,
 16. prowadzenie instruktażu pracowników w zakresie obowiązujących przepisów,
 17. podpisywanie pism dotyczących wyjazdów służbowych pracowników, udziału pracowników w szkoleniach, wyjść w godzinach służbowych i urlopów pracowników,
 18. odpowiedzialność za właściwe wykorzystanie będących w dyspozycji jednostki materiałów i przedmiotów trwałego użytkowania,
 19. wyłączanie dokumentów z zasobu i współpraca w tym zakresie z archiwami państwowymi,
 20. rozpatrywanie skarg i wniosków z zakresu działalności Ośrodka.

 

 1. Do zakresu działania i odpowiedzialności Stanowiska d/s kontroli, odbioru
  i ewidencji prac geodezyjnych lub kartograficznych
  należy w szczególności:
  1. dokonywanie kontroli i odbioru opracowań geodezyjnych i kartograficznych            pod względem kompletności oraz zgodności z obowiązującymi przepisami,
  2. weryfikacja zbiorów danych i innych materiałów stanowiących wyniki prac geodezyjnych i kartograficznych pod względem zgodności z przepisami prawa obowiązującymi w geodezji i kartografii,
  3. sporządzania protokołów weryfikacji opracowań przyjmowanych do Ośrodka,
  4. przyjmowanie zbiorów danych lub innych materiałów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego i ich ewidencjonowanie
  5. klauzulowanie stosownymi pieczęciami opracowań geodezyjno-kartograficznych przyjmowanych do zasobu,
  6. uwierzytelnianie dokumentów opracowanych przez wykonawców prac geodezyjnych lub kartograficznych,
  7. ustalanie wysokości opłat za uwierzytelnianie dokumentów powstałych w wyniku opracowanych przez wykonawców prac geodezyjnych lub kartograficznych,
  8. prowadzenie ewidencji protokołów weryfikacji,
  9. wydawanie decyzji administracyjnych w przypadku sporu co do wysokości należnej opłaty,
  10. wydawanie decyzji administracyjnych w przypadku odmowy przyjęcia do państwowego zasobu . geodezyjnego i kartograficznego zbiorów danych lub innych materiałów sporządzonych przez wykonawców prac geodezyjnych
   i kartograficznych,
  11. wyjaśnianie i usuwanie uwag i rozbieżności zgłaszanych przez wykonawców robót geodezyjnych,
  12. przygotowywanie dokumentacji przetargowej w zakresie realizacji zadań z dziedziny geodezji i kartografii, w szczególności w zakresie ewidencji gruntów i budynków oraz państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

 

      12. Do zakresu działania i odpowiedzialności Stanowiska d/s mapy numerycznej i GESUT należy w szczególności:

 1. prowadzenie mapy numerycznej oraz bazy danych,
 2. bieżąca aktualizacja baz danych w formie numerycznej,
 3. bieżące prowadzenie i aktualizacja numerycznej mapy ewidencyjnej o pełnej treści poprzez wprowadzanie zmian wynikających z wpływających do zasobu opracowań geodezyjnych i kartograficznych, decyzji administracyjnych oraz w związku
  z uchwałami rad gmin,
 4. kontrola opracowań numerycznych pod względem kompletności i spójności danych,
 5. wydawanie materiałów w zakresie mapy i danych numerycznych,
 6. udzielanie informacji w zakresie wykorzystania mapy numerycznej,
 7. kontrola i usuwanie rozbieżności w numerycznej bazie danych,
 8. tworzenie i aktualizacja zasobu zabezpieczającego,
 9. prowadzenie dla terenów miast oraz zwartych zabudowanych i przeznaczonych pod zabudowę obszarów wiejskich baz danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500-1:5000,
 10. bieżące prowadzenie i aktualizacja bazy osnów: poziomej i wysokościowej na podstawie operatów technicznych,
 11. eksport plików z części graficznej ewidencji gruntów i budynków w celu przekazania baz do WINGiK i ARiMR,
 12. tworzenie metadanych,
 13. prowadzenie państwowego rejestru granic (PRG).

 

 1. Do zakresu działania i odpowiedzialności Stanowiska d/s koordynacji usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu należy w szczególności:
 1. ewidencjonowanie wpływających wniosków o uzgodnienie sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu;
 2. weryfikacja dokumentacji projektowej składanej do zaopiniowania w zakresie kompletności, zgodności z wnioskiem i oceny prawidłowości załączników graficznych i aktualności map do celów projektowych, zgodnie z przepisami prawa;
 3. ustalanie opłat za narady koordynacyjne;
 4. zawiadamianie wnioskodawców i podmiotów zarządzających sieciami uzbrojenia terenu, wójtów (burmistrzów i prezydentów miast) oraz innych podmiotów zainteresowanych rezultatami narad koordynacyjnych, o sposobie, terminach
  i miejscach przeprowadzania narad koordynacyjnych;
 5. wydawanie na żądanie zainteresowanych uczestników odpisów protokołów narad koordynacyjnych;
 6. wprowadzanie uzgodnionych dokumentacji projektowych w systemie informatycznym;
 7. przygotowywanie formularzy protokołów roboczych dla każdego wniosku
  o uzgodnienie i przygotowanie dokumentacji do opiniowania przez poszczególnych uczestników narad koordynacyjnych;
 8. prowadzenie i udostępnianie danych archiwalnych dotyczących uzgodnionych dokumentacji;
 9. wystawianie klauzul potwierdzających dokonywanie uzgodnień oraz opinii zespołu;
 10. zamieszczanie adnotacji, iż dokumentacja była przedmiotem narady koordynacyjnej na dokumentacji projektowej będącej przedmiotem narad koordynacyjnych;
 11.  udostępnianie uzgodnionych projektów dla jednostek wykonawstwa geodezyjnego;
 12. inne czynności organizacyjno-techniczne związane z obsługą interesantów

 

 1. Do zakresu działania i odpowiedzialności Stanowiska d/s przygotowania materiałów do zgłoszonych prac geodezyjnych lub kartograficznych należy w szczególności:
  1. opracowanie, analiza i przygotowanie materiałów do wykonania zgłoszonych prac geodezyjnych lub kartograficznych,
  2. koordynowanie realizacji robót dotyczących tego samego obszaru zgłoszonych   przez różnych wykonawców,
  3. wydawanie wypisów ewidencji gruntów i budynków do zgłoszonych prac geodezyjnych,
  4. udostępnianie i porządkowanie materiałów przeznaczonych do aktualizacji          przez jednostki wykonawstwa geodezyjnego,
  5. wyjaśnianie i usuwanie uwag i rozbieżności zgłaszanych przez wykonawców robót geodezyjnych,
  6. przyjmowanie zgłoszeń prac geodezyjnych i kartograficznych, uzgadnianie
   z wykonawcą listy materiałów zasobu niezbędnych lub przydatnych do wykonania zgłoszonych prac geodezyjnych lub kartograficznych,
  7. przyjmowanie zbiorów danych lub innych materiałów do państwowego zasobu geodezyjnego i  kartograficznego i ich ewidencjonowanie,
  8. wydawanie licencji określającej uprawnienia podmiotu dotyczące możliwości wykorzystywania udostępnionych materiałów zasobu,
  9. ustalanie wysokości opłat za udostępnianie materiałów zasobu w ramach zgłoszonych prac geodezyjnych lub kartograficznych,
  10. wydawanie decyzji administracyjnych w przypadku sporu co do zakresu udostępnianych materiałów zasobu lub wysokości należnej opłaty,
  11. utrzymywanie w należytym porządku i aktualności materiałów stanowiących zasób geodezyjno-kartograficzny,
  12. cyfryzacja operatów technicznych,
  13. przyjmowanie zawiadomień o zniszczeniu znaków geodezyjnych i budowli triangulacyjnych,
  14. opracowywanie pism do jednostek wykonawstwa geodezyjnego nie wywiązujących się z obowiązków względem PODGiK a wynikających z obowiązujących przepisów prawa i prowadzenie teczki spraw w tym zakresie,

 

 1. Do zakresu działania i odpowiedzialności Stanowiska ds. zasobu i obsługi kancelaryjnej wykonawców prac geodezyjnych i kartograficznych należy
  w szczególności :
  1. przyjmowanie zgłoszeń prac geodezyjnych i kartograficznych, uzgadnianie
   z wykonawcą listy materiałów zasobu niezbędnych lub przydatnych do wykonania zgłoszonych prac geodezyjnych lub kartograficznych,
  2. przyjmowanie zbiorów danych lub innych materiałów do państwowego zasobu geodezyjnego i  kartograficznego i ich ewidencjonowanie,
  3. uwierzytelnianie dokumentów opracowanych przez wykonawców prac geodezyjnych lub kartograficznych,
  4. udzielanie informacji o posiadanych materiałach geodezyjno-kartograficznych, sposobie ich wykorzystania i zasadach udostępniania,
  5. informowanie wykonawców prac geodezyjno-kartograficznych o istniejącej
   lub będącej w opracowaniu dokumentacji dotyczącej zgłoszonej pracy,
  6. wydawanie licencji określającej uprawnienia podmiotu dotyczące możliwości wykorzystywania udostępnionych materiałów zasobu,
  7. ustalanie wysokości opłat za udostępnianie materiałów zasobu w ramach zgłoszonych prac geodezyjnych lub kartograficznych,
  8. wydawanie decyzji administracyjnych w przypadku sporu co do zakresu udostępnianych materiałów zasobu lub wysokości należnej opłaty,
  9. utrzymywanie w należytym porządku i aktualności materiałów stanowiących zasób geodezyjno-kartograficzny,
  10. opracowywanie pism do jednostek wykonawstwa geodezyjnego nie wywiązujących się z obowiązków względem PODGiK a wynikających
   z obowiązujących przepisów prawa i prowadzenie teczki spraw w tym zakresie,
  11. rejestrowanie składanych przez wykonawców dokumentacji technicznych,
  12. cyfryzacja operatów technicznych,
  13. nadzorowanie obiegu operatów technicznych: ośrodek- wykonawca,
  14. obsługa kancelaryjna i koordynowanie obiegu dokumentów w PODGiK.

 

 1. Do zakresu działania i odpowiedzialności Stanowiska d/s ewidencji gruntów
  i budynków
  należy w szczególności:
 1. aktualizacja operatu ewidencyjnego poprzez wprowadzanie udokumentowanych zmian do bazy danych ewidencyjnych z urzędu lub na wniosek osób, organów
  i jednostek organizacyjnych na podstawie prawomocnych orzeczeń sądowych, aktów notarialnych, ostatecznych decyzji administracyjnych, aktów normatywnych oraz opracowań geodezyjnych i kartograficznych, przyjętych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, zawierających wykazy zmian danych ewidencyjnych, odpisów: zgłoszeń budowy budynku, zawiadomień o zakończeniu budowy budynku oraz zgłoszeń dotyczących zmiany sposobu użytkowania budynku przekazanych przez organy administracji publicznej,
 2. prowadzenie kartoteki budynków,
 3. prowadzenie rejestru cen nieruchomości określonych w aktach notarialnych oraz z dokumentów otrzymanych od rzeczoznawców majątkowych,
 4. udostępnianie rejestru cen i wartości nieruchomości,
 5. udostępnianie rzeczoznawcom majątkowym do wglądu zbiorów aktów notarialnych oraz orzeczeń sądowych,
 6. przeprowadzenie postępowań i wydanie decyzji, gdy forma lub treść otrzymanych dokumentów dotyczących zmian w ewidencji nie pozwala na wprowadzenie tych zmian,
 7. przygotowanie i przekazanie dla Wydziału Geodezji i Kartografii kopii dokumentów
  niezbędnych do podjęcia decyzji lub dokonania kontroli;
 8. zawiadamianie o dokonanych zmianach danych ewidencyjnych;
 9. archiwizowanie i zabezpieczanie danych;
 10. udzielanie zainteresowanym informacji w zakresie prowadzonych spraw;
 11. realizowanie zamówień na udostępnienie nietypowych zestawień danych ewidencyjnych,
 12. właściwa ochrona baz danych,
 13. techniczne sporządzanie zestawień zbiorczych danych objętych ewidencją wg stanu na dzień 01 stycznia każdego roku,
 14. obsługa osób korzystających z operatu ewidencji gruntów i budynków, zarządzanie systemem informatycznym i utrzymywanie jego w gotowości do przekazywania danych,
 15. rezerwacja numerów nowych działek, budynków powstałych w wyniku podziałów
  i innych prac geodezyjnych,
 16. prowadzenie rejestru cen i wartości nieruchomości,
 17. eksport plików z części opisowej ewidencji gruntów i budynków w celu przekazania baz do WNGiK i ARiMR, Urzędu Statystycznego,
 18. wydawanie licencji określających uprawnienia podmiotu dotyczące możliwości wykorzystywania udostępnionych materiałów zasobu,
 19. ustalanie wysokości należnych opłat, prowadzenie spraw wpływających
  i podejmowanych z urzędu, dotyczących aktualizacji operatu ewidencyjnego,
 20. rejestracja wpływających zmian do operatu ewidencji gruntów i budynków,
 21. prowadzenie spraw dotyczących zgłoszonych zmian do ewidencji gruntów
  i budynków,
 22. prowadzenie spraw związanych z przeprowadzeniem powszechnej taksacji nieruchomości oraz opracowywaniem i prowadzeniem map i tabel taksacyjnych,
 23. prowadzenie spraw z urzędu w przypadku wykrycia błędnych danych w ewidencji gruntów i budynków, prowadzenie spraw związanych ze zlecaniem prac geodezyjnych i kartograficznych,
 24. prowadzenie spraw związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków,
 25. udostępnianie informacji zawartych w operacie ewidencyjnym w formie usług dotyczące zbiorów oraz usług i danych przestrzennych udostępnianych za pomocą środków komunikacji elektronicznej,
 26. tworzenie metadanych.

 

 1. Do zakresu działania i odpowiedzialności Stanowiska d/s reprodukcji
  i
  udostępniania danych należy  w szczególności:
  1. przygotowanie materiałów przeznaczonych do sprzedaży, m.in.:
 • wykonywanie kopii materiałów z zasobu,
 • przygotowywanie kopii map informacyjnych i innych wg. Zapotrzebowania,
 • eksportowanie danych z zasobu do plików elektronicznych zgodnie
  z obowiązującym formatem udostępniania danych,
  1. ewidencjonowanie materiałów będących przedmiotem sprzedaży i udostępniania,
  2. ewidencjonowanie raportów zdalnych logowań na serwer PODGiK,
  3. nadzór nad przestrzeganiem polityki bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych,
  4. gromadzenie i bieżąca aktualizacji zbiorczych informacji statystycznych dotyczących treści zasobu,
  5. sporządzanie wykazów materiałów, które utraciły przydatność użytkową w celu wyłączenia z zasobu geodezyjnego lub archiwizacji,
  6. sporządzanie zapotrzebowania na papiery, tusze, itp.,
  7. okresowe czyszczenie i konserwacja komputerów i urządzeń technicznych,
  8. koordynacja i prowadzenie portalu: Geoportal powiatu konińskiego,
  9. obsługa strony internetowej i Biuletynu Informacji Publicznej,
  10. naliczanie opłat za wykonane usługi i wystawiania dokumentów obliczenia opłaty,
  11. sporządzanie licencji do udostępnianych materiałów,
  12. sporządzanie informacji statystycznych i innych na potrzeby działania PODGiK
  13. przygotowywanie i uzupełnianie ankiet dla GUGiK, WINGiK i innych,
  14. udzielanie informacji o posiadanym zasobie oraz zasadach jego udostępniania i sprzedaży,
  15. obsługa kancelaryjna i koordynowanie obiegu dokumentów w PODGiK.

 

 1. Do zakresu działania i odpowiedzialności Stanowiska ds. obsługi kancelaryjnej należy
  w szczególności :
 1. obsługa kancelaryjna i koordynowanie obiegu dokumentów w PODGiK,
 2. przyjmowanie i prowadzenie rejestru wniosków wpływających do PODGiK,
 3. udzielanie informacji w zakresie udostępniania danych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
 4. wydawanie kopii materiałów z zasobu,
 5. wystawianie dokumentów obliczenia opłaty,
 6. sporządzanie licencji do udostępnianych danych.

 

 1. Do zakresu działania i odpowiedzialności Stanowiska d/s wydawania wypisów i wyrysów z baz danych ewidencji gruntów i budynków należy  w szczególności:
  1. udostępnianie informacji zawartych w operacie ewidencyjnym w formie:
 • wypisów z rejestrów, kartotek i wykazów tego operatu,
 • wyrysów z mapy ewidencyjnej,
 • kopii dokumentów uzasadniających wpisy do bazy danych operatu ewidencyjnego;
 • plików komputerowych sformatowanych zgodnie z obowiązującymi standardami wymiany danych ewidencyjnych,
  1. naliczanie opłat za wykonane dokumenty i wystawiania dokumentów obliczenia opłaty,
  2. sporządzanie licencji do udostępnianych danych,
  3. obsługa kancelaryjna i koordynowanie obiegu dokumentów w PODGiK.

 

 1. Do kompetencji głównego księgowego należy wykonywanie obowiązków określonych przepisami ustawy o rachunkowości oraz aktami wykonawczymi do ww. ustaw, a w szczególności:
 1. prowadzenie rachunkowości PODGiK,
 2. nadzorowanie i kontrola realizacji budżetu PODGiK;
 3. dysponowanie środkami płatniczymi;
 4. dokonywanie wstępnej kontroli operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym;
 5. współdziałanie z dyrektorem w opracowaniu projektu budżetu PODGiK;
 6. nadzór nad rachunkowością i księgowością finansową zgodnie z przepisami prawa,
  w tym:
 • organizacja i kontrola dokumentów w sposób zapewniający sprawny przebieg operacji gospodarczych, terminowe przekazywanie rzetelnych informacji księgowych,
 • prawidłowe bieżące prowadzenie ksiąg rachunkowych oraz dokonywanie rozliczeń finansowych,
 • należyte przechowywanie i zabezpieczenie dokumentów księgowych, ksiąg rachunkowych oraz sprawozdań finansowych,
 1. nadzór nad całokształtem prac związanych z rachunkowością wykonywanych przez podległych pracowników,
 2. prawidłowe ustalenie stanu majątkowego oraz wyniku finansowego,
 3. prowadzenie gospodarki finansowej PODGiK zgodnie z obowiązującymi zasadami, polegającymi w szczególności na:
 • zapewnieniu terminowej zapłaty zobowiązań oraz terminowego ściągania należności,
 • prawidłowym ustaleniu i opłacaniu zobowiązań podatkowych, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, wynagrodzeń pracowniczych,
 • prawidłowym dysponowaniu środkami pieniężnymi zgromadzonymi na rachunkach bankowych,
 1. nadzór i kontrola nad przebiegiem inwentaryzacji składników majątkowych
  w drodze weryfikacji oraz potwierdzeń sald oraz końcowe ich rozliczenie;
 2. informowanie dyrektora o wszelkich nieprawidłowościach, zwłaszcza mających na efekty realizowanych zadań przez PODGiK;
 3. sporządzanie sprawozdawczości budżetowej informacji dotyczących wykonania budżetu oraz wszelkich opracowań wymaganych przez jednostki nadrzędne oraz sprawozdań statystycznych;
 4. opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych wydawanych przez dyrektora dotyczących prowadzenia rachunkowości, zakładowego planu kont, zasad prowadzenia i rozliczania inwentaryzacji, rozliczania osób materialnie odpowiedzialnych, innych procedur wynikających z konieczności właściwego funkcjonowania PODGiK;
 5. główny księgowy uprawniony jest do:
 • wnioskowania we wszystkich sprawach finansowych, wynikających z funkcjonowania PODGiK,
 • kontrasygnowania dokumentów wnikających z zakresu jego pracy,
 • reprezentowania na zewnątrz interesów PODGiK w sprawach wynikających z zakresu jego obowiązków;

 

 1. Do zakresu działania i odpowiedzialności Stanowiska d/s finansowo-księgowych należy w szczególności:
  1. organizowanie i prowadzenie księgowości i sprawozdawczości finansowej, księgowości syntetycznej i analitycznej dochodów i wydatków Ośrodka oraz dokonywanie rozliczeń należności i zobowiązań Ośrodka,
  2. organizowanie obiegu dokumentów księgowych celem właściwego przebiegu operacji gospodarczych,
  3. rozliczanie kosztów podróży służbowych pracowników,
  4. przeprowadzanie bieżącej analizy wydatków, zapewniając ich rytmiczność w ciągu roku,
  5. sporządzanie okresowych sprawozdań finansowych oraz sprawozdań z działalności zgodnie z rozporządzeniem ministra finansów,
  6. sporządzanie listy płac, deklaracji ZUS i podatkowej oraz dokonywanie przelewów,
  7. kompletowanie, przechowywanie i archiwizowanie dokumentów księgowych.

 

 1. Do zakresu działania i odpowiedzialności Stanowiska d/s organizacyjno-kadrowych należy w szczególności:
  1. prowadzenie akt i spraw osobowych pracowników,
  2. sporządzanie umów zlecenia dotyczących wykonania określonych czynności,
  3. prowadzenie ewidencji pracowników zatrudnionych, zwolnionych, nagród jubileuszowych, dodatków stażowych oraz ewidencji wynagradzania pracowników,
  4. opracowanie sprawozdań statystycznych dotyczących zatrudnienia,
  5. wydawanie opinii o pracy, zaświadczeń dotyczących zatrudnienia oraz świadectw pracy,
  6. zaopatrzenie w materiały biurowe,
  7. prowadzenie ewidencji majątku trwałego Ośrodka,
  8. nadzór nad przestrzeganiem przepisów dotyczących porządku, bezpieczeństwa
   i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej.

 

 1. Do zakresu działania i odpowiedzialności Stanowiska d/s sekretariatu i archiwum zakładowego należy w szczególności:
  1. przyjmowanie i prowadzenie rejestru korespondencji wpływającej i wychodzącej
   z PODGiK,
  2. przekazywanie zadekretowanych pism pracownikom,
  3. prowadzenie wysyłki poczty,
  4. nadzór nad własnoręcznym podpisywaniem listy obecności przez pracowników na liście obecności przed rozpoczęciem pracy w danym dniu, a także w trakcie czasu pracy,
  5. prowadzenie rejestru skarg i wniosków złożonych na piśmie,
  6. prowadzenie korespondencji za pomocą poczty elektronicznej,
  7. przyjmowanie materiałów archiwalnych i dokumentacji niearchiwalnej
   od poszczególnych komórek organizacyjnych, prowadzenie jej ewidencji oraz przechowywanie i zabezpieczenie,
  8. udostępnianie materiałów archiwalnych i dokumentacji niearchiwalnej,
  9. inicjowanie brakowania dokumentacji niearchiwalnej, udział w komisyjnym brakowaniu oraz przekazywanie wybrakowanej dokumentacji na makulaturę,
   po uprzednim uzyskaniu zezwolenia właściwego archiwum państwowego,
  10. odpowiedzialność za przestrzeganie przepisów o ochronie informacji niejawnych oraz przepisów o ochronie danych osobowych,
  11. dbanie o bezpieczeństwo archiwum zakładowego, a w szczególności zabezpieczenie dokumentacji przed pożarem, wilgocią, mechanicznym zniszczeniem, wpływami niszczących środków chemicznych i przed szkodnikami.

 

 

Rozdział 5

Tryb działania Ośrodka

§ 7

 1. Pracownicy Ośrodka wykonują zadania i obowiązki określone przez Dyrektora w indywidualnych zakresach czynności oraz wynikające z postanowień Statutu Ośrodka, Regulaminu Organizacyjnego oraz innych regulaminów oraz zarządzeń obowiązujących w Ośrodku.
 2. Za prawidłowe wykonanie zadań pracownicy są odpowiedzialni bezpośrednio przed Dyrektorem.
 3. Korespondencję skierowaną do Ośrodka odbiera Dyrektor lub upoważniony przez niego pracownik Ośrodka. Dyrektor określa korespondencję, którą sam załatwia, a pozostałą przydziela do załatwienia dekretując na poszczególne stanowiska pracy.
 4. W razie nieobecności Dyrektora dokumenty wychodzące lub przyjmowane do Ośrodka podpisuje upoważniony pracownik Ośrodka.

 

 

Godziny urzędowania

§ 8

 1. Sprawy podlegające właściwości Ośrodka przejmuje się i rozpatruje w godzinach urzędowania, to jest od poniedziałku do piątku w godz. 730–1530.
 2. Terminy załatwiania spraw określają odrębne przepisy.

 

 

Rozdział 6

Zasady podpisywania pism i dokumentów finansowych

oraz zasady przygotowywania projektów aktów prawnych

§ 9

 1. Dyrektor określa korespondencję, którą sam załatwia, a pozostałą przydziela się do załatwienia dekretując na poszczególne stanowiska pracy
 2. Do podpisu dyrektora zastrzeżone są pisma i dokumenty w szczególności:
 1. odpowiedzi na wystąpienia organów kontroli zewnętrznej,
 2. pisma skierowane do organów powiatu i Starosty
 3. odpowiedzi na zapytania i wnioski posłów i senatorów,
 4. zarządzenia wewnętrzne,
 5. umowy o pracę i umowy cywilnoprawne,
 6. sprawozdania z działalności PODGiK,
 7. pisma skierowane do organów nadzoru.
 1. Dokumenty obrotu pieniężnego i materiałowego, jak również inne dokumenty o charakterze rozliczeniowym stanowiące podstawę do otrzymania i wydatkowania środków pieniężnych PODGiK podpisują:
 1. Dyrektor,
 2. główny księgowy,
 3. inne osoby w ramach udzielonego pełnomocnictwa lub upoważnienia,

 

 1. Pozostałe dokumenty podpisują pracownicy zgodnie z  upoważnieniami

 

 

Rozdział 7

Skargi i wnioski

§ 10

1. Dyrektor Ośrodka przyjmuje zainteresowane osoby w sprawach skarg i wniosków oraz
w tygodniu, we wtorki w godzinach 9.00 -14.00.

 

2. Ewidencję skarg i wniosków prowadzi się w formie rejestru.

 

Rozdział 8

Postanowienia końcowe

§ 11

1. Zmiany regulaminu organizacyjnego Ośrodka dokonuje Zarząd Powiatu w trybie właściwym dla jego uchwalenia.

2. W sprawach nie uregulowanych w regulaminie organizacyjnym decyzje podejmuje Dyrektor Ośrodka.

3. Graficzny schemat organizacyjny PODGiK stanowi załącznik do Regulaminu Organizacyjnego.

 

 

 

 

 

UZASADNIENIE

 

do projektu uchwały

Zarządu Powiatu Konińskiego

z dnia     października 2017r.

 

w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Koninie.

 

Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Koninie jest jednostką organizacyjną Powiatu  Konińskiego, utworzoną na podstawie Uchwały Rady Powiatu Konińskiego Nr XLII/238/10 z dnia 30 września 2010 roku
w sprawie powołania jednostki budżetowej pod nazwą Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Koninie.

W związku z realizacją nałożonych na Starostę obowiązków wynikających z art. 7d oraz art. 6a ust. 1 pkt 2 lit b ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne zadania starosty, jako organu administracji geodezyjnej i kartograficznej w Powiecie Konińskim, winny być wykonywane przy pomocy geodety powiatowego wchodzącego w skład starostwa powiatowego, nadzorującego m.in. działalność Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Koninie.  W związku z wdrażanymi zmianami  polegającymi min. na utworzeniu w Starostwie Wydziału Geodezji i Kartografii kierowanego przez Geodetę Powiatowego i przejęciu bezpośrednio w ramach tego wydziału części działań wykonywanych dotychczas  w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej
i Kartograficznej,  niezbędna jest zmiana zakresu działania Ośrodka, dostosowanie tych zadań do realizowanych zmian. W konsekwencji konieczna jest również zmiana regulaminu organizacyjnego Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

Zaproponowane brzmienie regulaminu ma na celu precyzyjne określenie zakresu działań na poszczególnych stanowiskach pracy, zwiększenie samodzielności, ograniczenie liczby stanowisk kierowników komórek organizacyjnych. Wprowadzenie nowych rozwiązań, zmierza do poprawy i zwiększenia efektywności pracy w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Koninie.

Z uwagi na zakres zmian w stosunku do dotychczasowego regulaminu uzasadnione jest wprowadzenie ich w formie uchwalenia nowego regulaminu organizacyjnego.

 

 

Link do ściągnięcia pełnej wersji regulaminu w postaci plików PDF

 

Wytworzył:
Andrzej Siwiński
Udostępnił:
Nowacki Marek
(2014-10-09 14:59:47)
Ostatnio zmodyfikował:
Siwiński Andrzej
(2018-02-07 10:27:26)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki