☰ Menu
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Koninie

Środa 07.12.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Uzgadnianie dokumentacji projektowej na Naradzie Koordynacyjnej

_______________________________________________________________________________________

Informujemy, że od dnia 15.08.2022 r do dnia 26.08.2022 r. narady koordynacyjne nie odbędą się z powodu przerwy urlopowej.

Najbliższe terminy narad koordynacyjnych przewiduje się w dniu 09.08.2022 r oraz 30.08.2022 r.

Dokumenty na te narady należy składać do dnia 04.08.2022 r. i  25.08.2022 r.

_______________________________________________________________________________________

 

Uzgadnianie dokumentacji projektowej na Naradzie Koordynacyjnej

 
Wymagane dokumenty:
 1. wypełniony wniosek strony (wniosek poniżej),
 2. trzy egzemplarze projektu usytuowania sieci uzbrojenia terenu, zwanego dalej projektem - oryginalny podkład geodezyjny w załączeniu,
 3. warunki techniczne podłączenia obiektu do istniejących sieci uzbrojenia terenu, uzyskane w jednostkach zarządzających tymi sieciami,
 4. dowód wniesienia opłaty.
 5. Mapa w formacie *.pdf z przebiegiem projektowanego urządzenia oraz plik DXF (wielkość pliku nie może przekraczać 10MB).

UWAGA!

Po złożeniu wniosku należy przekazać w sposób elektroniczny na adres p.rolski@podgik.konin.pl:

1. Plan sytuacyjny (plik PDF i DXF (DWG)) (wielkość pliku nie może przekraczać 10MB)

2. Warunki techniczne (skan w PDF lub podpisany elektronicznie PDF)

UWAGA! Jeśli załączniki nie zostaną przesłane w terminie do czwartku poprzedzającego naradę koordynacyjną, to pomimo zapłąty wniosek nie zostanie skierowany na naradę koordynacyjną.

 

 

UWAGA: Zgodnie z przepisami art. 40d pkt. 3  Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i  kartograficzne (Dz.U. z 2017 r. poz.2101), opłatę związaną z uzgodnieniem usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu pobiera się przed wykonaniem wyżej wymienionej czynności.

 
Opłata skarbowa:
Wniosek nie podlega opłacie skarbowej na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej  (Dz.U.06.225.1635)
Miejsce złożenia dokumentów i jednostka odpowiedzialna:
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Koninie
ul. płk. Witolda Sztarka 1, 62-500 Konin
tel. 63 218 66 06
pokój nr 104

Podstawa prawna:
 • ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2017 r. poz.2101),
 • Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2010 Nr 243 poz.1623 z późń.zm.) 
 • ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej  (Dz.U.z 2006r. Nr 225 poz.1635),
 • ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – o ochronie danych osobowych ( Dz.U. z 2002 r. Nr 101,poz.926 z późn.zm.)
 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. –Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98 poz.1071),
 • rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2001 r. Nr 38 poz. 454 z późn. zm.)

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej z siedzibą w Koninie przy ul. płk. Witolda Sztarka 1 reprezentowany przez Dyrektora – Zofię Maślak , dalej zwaną „Administratorem”.
 2. Dane kontaktowe Inspektora ochrony danych osobowych: Joanna Piasecka, j.piasecka@podgik.konin.pl.

Administrator informuje, iż:

 1. Dane osobowe Podopiecznych Administratora są przetwarzane, w szczególności w celu:

- prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym ewidencji gruntów i budynków, gleboznawczej klasyfikacji gruntów i geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu;

- koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu;

- zakładanie osnów szczegółowych;

- przeprowadzanie powszechnej taksacji nieruchomości oraz opracowywanie i prowadzenie map i tabel taksacyjnych dotyczących nieruchomości;

- ochrona znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych;

- tworzenie, prowadzenie i udostępnianie baz danych ewidencji gruntów i budynków (katastru nieruchomości), geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, rejestru cen i wartości nieruchomości, szczegółowych osnów geodezyjnych, obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500 - 1:5000;

- tworzenie, prowadzenie i udostępnianie standardowych opracowań kartograficznych w skalach: 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000 na podstawie danych zawartych w bazach danych, o których mowa w art. 4 ust.1a i 1b ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, którymi są mapy ewidencyjne i mapy zasadnicze.

 1. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych – art. 6 ust. 1 pkt c RODO[1] w zw. z:

- ustawą z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U.2017. 2101 t.j. z dnia 2017.11.14 z późn. zm.),

- ustawą z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów leśnych (Dz.U.2017.1161 t.j. z dnia 2017.06.19 z późn. zm.),

- ustawą z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U.2016.1870 z późn. zm.),

- ustawą z dnia z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2017.1257 t.j. z dnia 2017.06.27 z późn. zm.).

 1. Informacja o odbiorcach danych osobowych:

Państwa dane osobowe mogą być przekazywane do:

- firmy dostarczającej oprogramowanie geodezyjne i kartograficzne,

- zewnętrznej firmy informatycznej obsługującej PODGIK w Koninie,

- obsługi prawnej PODGIK w Koninie,

- klientów PODGIK w Koninie, m.in. geodetów i projektantów.

 1. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
 2. Okres przez który Państwa dane osobowe będą przechowywane:  okres niezbędny, wynikający z przepisów prawa.
 3. Informujemy, iż mają Państwo prawo do:
 1. dostępu do Państwa danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
 2. wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 3. pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania Państwa danych ze względu na Państwa szczególną sytuację;
 4. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych, gdy Administrator zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania Państwa danych osobowych innemu administratorowi danych;
 5. uzyskania wyczerpującej informacji dotyczącej:
  1. występowania Państwa danych w zbiorach Administratora oraz adresie jego siedziby,
  2. celu, zakresu i sposobu przetwarzania danych zawartych w takim zbiorze;
  3. stanu od kiedy przetwarza się Państwa dane w zbiorze;
  4. ewentualnym źródle pozyskania danych;
  5. udostępniania Państwa danych, a w szczególności informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane te są udostępniane.
 1. Informujemy, iż:
  1. podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe. 
  2. Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 

 


[1] RODO - ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 

Wytworzył:
Marek Nowacki
(2014-12-01)
Udostępnił:
Nowacki Marek
(2014-12-01 11:56:32)
Ostatnio zmodyfikował:
Siwiński Andrzej
(2022-07-28 11:39:31)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 113571