Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy - Geodeta ds. mapy numerycznej i GESUT

                                                     OGŁOSZENIE O NABORZE

na wolne stanowisko pracy w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjneji Kartograficznej w Koninie

Na podstawie art. 11 ust.1 i art.13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902 ze zm.) Dyrektor  Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Koninie ogłasza nabór kandydatów na stanowisko:

Geodeta ds. mapy numerycznej  i GESUT,

Nazwa i adres pracodawcy: Powiatowy  Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Koninie  ul. Andrzeja Benesza 1, 62-500 Konin

Informacja o warunkach zatrudnienia i warunkach pracy na stanowisku:
- czas pracy: pełny etat – 8 godzin dziennie, 40 godzin tygodniowo,
- miejsce pracy: Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w 

  Koninie, ul. Andrzeja Benesza 1, 62-500 Konin,

- pomieszczenie przeznaczone dla stanowiska objętego naborem spełnia wymogi

  określone przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy,

- praca na stanowisku wyposażonym w monitory ekranowe,

- praca administracyjno-biurowa,

- kontakt z klientem wewnętrznym oraz zewnętrznym, dyspozycyjność.

 

Wymagania niezbędne

 1. Wykształcenie: minimum średnie geodezyjne — technik geodeta,
 2. co najmniej: 4-letni staż pracy (średnie wykształcenie), 2-letni staż pracy (wyższe wykształcenie) w wykonawstwie geodezyjnym lub administracji geodezyjnej,
 3. obywatelstwo polskie,
 4. niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 5. nieposzlakowana opinia
 6. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 7. dobra znajomość zasad tworzenia i prowadzenia mapy numerycznej oraz baz danych BDOT500, GESUT i EGiB na podstawie aktualnych przepisów,
 8. umiejętność obsługi komputera, plotera i programów biurowych: MS Office
 9. znajomość przepisów prawa:

- ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzna oraz przepisów wykonawczych do tej  

  ustawy,

- ustawy o Gospodarce nieruchomościami,

Wymagania dodatkowe:

 1. znajomość przepisów: ustawy o samorządzie powiatowym, o pracownikach samorządowych
 2. dobra znajomość programów geodezyjnych, służących do opracowywania mapy numerycznej (EWMAPA),
 3. komunikatywność, łatwość nawiązywania kontaktów , umiejętność pracy w zespole, systematyczność, zaangażowanie, dobra organizacja pracy, punktualność, wysoka kultura osobista,

 

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. aktualizacja baz danych BDOT500, GESUT i EGiB na podstawie opracowań geodezyjnych i kartograficznych przyjętych do części powiatowej państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 2. współpraca z wykonawcami prac geodezyjnych i kartograficznych oraz z osobami weryfikującymi z upoważnienia starosty opracowania geodezyjne i kartograficzne w zakresie usuwania błędów i usterek w tych opracowaniach,
 3. wyjaśnianie rozbieżności pomiędzy ww. bazami danych a danymi i mapami archiwalnymi,
 4. udzielanie informacji w zakresie wykorzystania mapy numerycznej,
 5. tworzenie i aktualizacja zasobu zabezpieczającego,
 6. bieżące prowadzenie i aktualizacja bazy osnów: poziomej i wysokościowej na podstawie operatów technicznych,
 7. eksport plików z części graficznej ewidencji gruntów i budynków w celu przekazania baz do WINGiK i ARiMR,
 8. tworzenie metadanych,
 9. prowadzenie państwowego rejestru granic (PRG).
 10. wykonywanie innych czynności zleconych przez przełożonych.

Wymagane dokumenty:

 1. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie*
 2. list motywacyjny własnoręcznie podpisany,
 3. życiorys (CV),
 4. kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy,
 5. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 6. oświadczenie kandydata własnoręcznie podpisane o  posiadanym obywatelstwie, zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych*
 7. oświadczenie kandydata własnoręcznie podpisane, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe*
 8. kserokopie innych dodatkowych dokumentów potwierdzających posiadane  kwalifikacje i umiejętności.
 9. w przypadku kandydata, który posiada stopień niepełnosprawności kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
   

Termin i miejsce składania dokumentów:

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami  aplikacyjnymi  należy składać w zaklejonych kopertach z dopiskiem :  "dotyczy naboru na stanowisko Geodety ds. mapy numerycznej  i GESUT w PODGiK w Koninie", osobiście w siedzibie Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Koninie ul. Andrzeja Benesza 1, pokój nr 207 (II piętro) lub listownie  za  pośrednictwem poczty, na adres: Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Koninie  ul.  Andrzeja Benesza 1, 62-500 Konin, w terminie do dnia 8 maja 2018r. do godz.15.00

O terminie wpływu dokumentów decyduje data i godzina wpływu oferty do PODGiK w Koninie (dotyczy również ofert składanych za pośrednictwem operatora pocztowego). Aplikacje, które złożone zostaną do PODGiK w Koninie  po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

W przypadku niedostarczenia kompletu wymaganych  dokumentów kandydat nie spełni wymogów formalnych zawartych w ogłoszeniu o naborze na wolne stanowisko urzędnicze.

Osoba do kontaktu: Magdalena Pietrzak – tel 63 218 66 02; e- mail: magdalena.pietrzak@powiat.konin.pl

Kandydaci, który zakwalifikują się do dalszego etapu postępowania kwalifikacyjnego zostaną o tym poinformowani telefonicznie lub e-mailowo.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej  Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Koninie (http://podgk.bip.eur.pl/ ) oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie PODGiK
w Koninie ul. Andrzeja Benesza 1, 62-500 Konin.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, był wyższy niż 6%.

Informacje dodatkowe:

Dokumenty aplikacyjne kandydata, który zostanie wyłoniony w ramach procedury naboru nie podlegają zwrotowi. Dokumenty aplikacyjne osób, które w procesie naboru zakwalifikują się do dalszego etapu i zostaną umieszczone w protokole, będą stanowiły załącznik do protokołu z przeprowadzonego naboru następnie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia Informacji o wyniku naboru zostaną protokolarnie zniszczone.

Dokumenty aplikacyjne pozostałych osób będą odsyłane lub odbierane osobiście przez zainteresowane osoby.

 

Dokument aplikacyjny: Życiorys(CV) powinien zawierać klauzulę: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy, w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r.

o ochronie danych osobowych  (Dz. U. z 2016 roku, poz. 922) oraz ustawą z dnia

21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902 ze zm.)

 

                                            Dyrektor PODGiK w Koninie

                                                         Zofia Maślak

 

*Załączniki do niniejszego ogłoszenia:

 Załącznik nr 1- kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;

 Załącznik nr 2- oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;

 Załącznik nr 3- oświadczenie o niekaralności.

Wytworzył:
Magdalena Pietrzak
(2018-04-18)
Udostępnił:
Siwiński Andrzej
(2018-04-18 12:08:53)
Ostatnio zmodyfikował:
Siwiński Andrzej
(2018-04-18 12:37:05)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki