☰ Menu
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Koninie

Środa 07.12.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy- geodety ds. ewidencji gruntów i budynków

                                                 OGŁOSZENIE O NABORZE

na wolne stanowisko pracy w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej
i Kartograficznej w Koninie

 Na podstawie art. 11 ust.1 i art.13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902 ze zm.) Dyrektor  Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Koninie ogłasza nabór kandydatów na stanowisko: Geodety ds. ewidencji gruntów i budynków,

Nazwa i adres pracodawcy: Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Koninie  ul. Andrzeja Benesza 1, 62-500 Konin

Informacja o warunkach zatrudnienia i warunkach pracy na stanowisku:
- czas pracy: pełny etat – 8 godzin dziennie, 40 godzin tygodniowo,
- miejsce pracy: Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w 

  Koninie, ul. Andrzeja Benesza 1, 62-500 Konin,

- pomieszczenie przeznaczone dla stanowiska objętego naborem spełnia wymogi

  określone przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy,

- praca na stanowisku wyposażonym w monitory ekranowe,

- praca administracyjno-biurowa,

- kontakt z klientem wewnętrznym oraz zewnętrznym, dyspozycyjność.

 

Wymagania niezbędne

  1. wykształcenie: wyższe geodezyjne i kartograficzne lub średnie geodezyjne i kartograficzne, z co najmniej 3-letnim stażem pracy w branży geodezyjnej
  2. obywatelstwo polskie
  3. niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  4. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.

 

Wymagania dodatkowe:

 1.     znajomość przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych, dostępu do informacji publicznej oraz ustawy o samorządzie powiatowym,

 2.     znajomość systemu EWOPIS i EWMAPA do prowadzenia ewidencji gruntów
i budynków.

 3.     znajomość ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzna oraz rozporządzeń towarzyszących, w szczególności rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków,

 4.     znajomość obsługi komputera i innych urządzeń biurowych,

 

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1.       aktualizacja operatów ewidencji gruntów i budynków,

 2.       wprowadzanie zmian do opisowej bazy danych ewidencji gruntów i budynków,

 3.       aktualizacja rejestru cen i wartości nieruchomości,

 4.       wprowadzanie danych do bazy rejestru cen i wartości nieruchomości,

 5.       zawiadamianie o wprowadzonych zmianach w ewidencji gruntów i budynków właściwych organów podatkowych, wydziału ksiąg wieczystych, jednostek statystyki publicznej i osób związanych ze zmianami, zgodnie z rozporządzeniem w sprawie ewidencji gruntów i budynków, udzielanie informacji oraz sporządzanie

             innych dokumentów związanych z prowadzeniem ewidencji gruntów i budynków,

 6.       przygotowywanie rocznych sprawozdań statystycznych.

          

Wymagane dokumenty:

 1.     kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie*

 2.     list motywacyjny,

 3.     życiorys (CV),

 4.     kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy,

 5.     kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie

 6.     oświadczenie kandydata o  posiadanym obywatelstwie, zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych*

 7.     oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe*

 8.     kserokopie innych dodatkowych dokumentów potwierdzających posiadane  kwalifikacje i umiejętności.
 

 

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, jest wyższy niż 6%.

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami  aplikacyjnymi  należy składać w zaklejonej kopercie z dopiskiem :  "dotyczy naboru na stanowisko geodety ds. ewidencji gruntów i budynków w PODGiK w Koninie",  osobiście w siedzibie Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Koninie ul. Andrzeja Benesza 1, pokój nr 207 (II piętro) lub za  pośrednictwem poczty, na adres: Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Koninie  ul.  Andrzeja Benesza 1, 62-500 Konin,

w terminie do dnia 03 stycznia 2018r. do godz.15.00

 

O terminie wpływu dokumentów decyduje data i godzina wpływu oferty do PODGiK w Koninie  ( dotyczy również ofert składanych za pośrednictwem operatora pocztowego). Aplikacje, które złożone zostaną do PODGiK w Koninie  po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

W przypadku niedostarczenia kompletu wymaganych  dokumentów kandydat nie spełni wymogów formalnych zawartych w ogłoszeniu o naborze na wolne stanowisko urzędnicze.

Osoba do kontaktu: Magdalena Pietrzak – tel.63 218 66 02;

 e- mail: magdalena.pietrzak@powiat.konin.pl

 

Kandydaci, który zakwalifikują się do dalszego etapu postępowania kwalifikacyjnego zostaną o tym poinformowani telefonicznie i e-mailowo.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej  Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Koninie (http://podgk.bip.eur.pl/ )oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie PODGiK
w Koninie ul. Andrzeja Benesza 1, 62-500 Konin.

 

 

Dokument aplikacyjny: Życiorys(CV) powinien zawierać klauzulę: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy, w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r.

o ochronie danych osobowych  (Dz. U. z 2016 roku, poz. 922) oraz ustawą z dnia

21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902 ze zm.)

 

                                                                               Dyrektor PODGiK w Koninie                                                                                             

                                                                                          Zofia Maślak

 

 

*Załączniki do niniejszego ogłoszenia:

 Załącznik nr 1- kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;

 Załącznik nr 2- oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;

 Załącznik nr 3- oświadczenie o niekaralności.              

Wytworzył:
Magdalena Pietrzak
(2017-12-15)
Udostępnił:
Nowacki Marek
(2017-12-15 11:24:08)
Ostatnio zmodyfikował:
Nowacki Marek
(2017-12-15 11:30:38)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 113571